Mittwoch, 28. September 2022

Optionen

Trades am 22.08.2018

CRM Datum: 22.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -2,52 (Debit) 1 | Open | 31.08.2018 | 149 Call @ 2,52 Bemerkungen: Pre-Earnings Long Call FXE Datum: 22.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 1,74 (Credit) -1 | Open | 21.09.2018 | 111 Call @ 1,19 1 | Open | 21.09.2018 ...

Trades vom 21.08.2018

RUT Datum: 21.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 9,60 (Credit) -1 | Open | 18.10.2018 | 1660 Put @ 15,85 1 | Open | 18.10.2018 | 1560 Put @ 6,25 Bemerkungen: Bull Put Spread im Russell 2000 RUT Datum: 21.08.2018 Aktionstyp: Closing Gesamt: -3,00 (Debit) 1 |...

Trades vom 20.08.2018

SMH Datum: 20.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 1,21 (Credit) -1 | Opening | 21.09.2018 | 109 Call @ 0,51 -1 | Opening | 21.09.2018 | 96 Put @ 0,70 Bemerkungen: Short Strangle SPY Datum: 20.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -6,57 (Debit) 3 | Opening | 21.09.2018 |...

Trades vom 17.08.2018

/ES Datum: 17.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -2,75 (Debit) 1 | Open | 16.11.2018 | 2050 Put @ 2,75 Bemerkungen: Black Swan Hedge Beimischung EWZ Datum: 17.08.2018 Aktionstyp: Adjusting Gesamt: 0,73 (Credit) 1 | Close | 21.09.2018 | 41,5 Call @ 0,03 -1 | Open |...

Trades vom 16.08.2018

NVDA Datum: 16.08.2018 Aktionstyp: Closing Gesamt: 4,45 (Credit) -1 | Close | 17.08.2018 | 265 Call @ 4,45 Bemerkungen: Ausstieg vor Earnings, Verlustrealisierung | realisierter Gewinn/Verlust: -95 BABA Datum: 16.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -1,11 (Debit) -1 | Open | 24.08.2018 | 185 Call @...

Trades vom 15.08.2018

EEM Datum: 15.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 1,19 (Credit) -1 | Open | 21.09.2018 | 42,5 Call @ 0,56 -1 | Open | 21.09.2018 | 40 Put @ 0,63 Bemerkungen: Short Strangle GLD Datum: 15.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 2,75 (Credit) -1 | Open | 21.09.2018 |...

Trades vom 14.08.2018

EWZ Datum: 14.08.2018 Aktionstyp: Closing Gesamt: -0,70 (Debit) 1 | Close | 21.09.2018 | 38 Call @ 0,38 1 | Close | 21.09.2018 | 30 Put @ 0,32 Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 43

Trades vom 13.08.2018

BBY Datum: 13.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -2,25 (Debit) 1 | Open | 31.08.2018 | 80 Call @ 2,25 Bemerkungen: Pre-Earnings Long Call

Trades vom 10.08.2018

RUT Datum: 10.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: 21,50 (Credit) -1 | Open | 28.09.2018 | 1720 Call @ 13,61 1 | Open | 28.09.2018 | 1770 Call @ 3,23 -1 | Open | 28.09.2018 | 1640 Put @ 16,85 1 | Open ...

Trades vom 09.08.2018

ADSK Datum: 09.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -3,35 (Debit) 1 | Open | 24.08.2018 | 140 Call @ 3,35 Bemerkungen: Pre-Earnings Long Call AAOI Datum: 09.08.2018 Aktionstyp: Opening Gesamt: -1,47 (Debit) 1 | Open | 31.08.2018 | 43,5 Call @ 1,47 Bemerkungen: Post-Earnings Long Call GLD Datum: 09.08.2018 Aktionstyp:...