Trades am 24.08.2018

RUT

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 22,01 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Open | 18.10.2018 | 1770 Call @ 12,88
1 | Open | 18.10.2018 | 1820 Call @ 3,47
-1 | Open | 18.10.2018 | 1685 Put @ 18,77
1 | Open | 18.10.2018 | 1575 Put @ 6,17
Bemerkungen: Iron Condor

VMW

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -5,90 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Opening | 07.09.2018 | 152,5 Call @ 2,38
1 | Opening | 07.09.2018 | 152,5 Put @ 3,52
Bemerkungen: Post-Earnings Long Straddle

EWZ

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 0,91 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Opening | 19.10.2018 | 45,5 Call @ 0,43
-1 | Opening | 19.10.2018 | 41 Put @ 0,48
Bemerkungen: Short Strangle

/ZN

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,2188 (Debit)
Multiplikator: 1000
1 | Close | 21.09.2018 | 121,5 Call @ 0,109375
-1 | Close | 21.09.2018 | 123,5 Call @ 0,015625
1 | Close | 21.09.2018 | 119,5 Put @ 0,140625
-1 | Close | 21.09.2018 | 117,5 Put @ 0,015625
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 93,75

AAOI

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: 0,75 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Close | 31.08.2018 | 43,5 Call @ 0,75
Bemerkungen: Verlustrealisierung | realisierter Gewinn/Verlust: -72

CRM

Datum: 24.08.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: 3,40 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Close | 31.08.2018 | 149 Call @ 3,40
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 88