Trades am 22.08.2018

CRM

Datum: 22.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,52 (Debit)
1 | Open | 31.08.2018 | 149 Call @ 2,52
Bemerkungen: Pre-Earnings Long Call

FXE

Datum: 22.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 1,74 (Credit)
-1 | Open | 21.09.2018 | 111 Call @ 1,19
1 | Open | 21.09.2018 | 115 Call @ 0,12
-1 | Open | 21.09.2018 | 111 Put @ 0,75
1 | Open | 21.09.2018 | 107 Put @ 0,08
Bemerkungen: Iron Condor

EWZ

Datum: 22.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 1,39 (Credit)
-1 | Opening | 21.09.2018 | 33 Call @ 0,97
-1 | Opening | 21.09.2018 | 29 Put @ 0,42
Bemerkungen: Short Strangle

/ES

Datum: 22.08.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,85 (Debit)
1 | Open | 16.11.2018 | 2100 Put @ 2,85
Bemerkungen: Black Swan Hedge Beimischung

RUT

Datum: 22.08.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: 6,50 (Credit)
-1 | Close | 20.09.2018 | 1760 Call @ 6,50
Bemerkungen: Gewinnrealisierung | realisierter Gewinn/Verlust: 120